22042013smiles

Photo by Angela Denning-Barnes, KYUK - Bethel
Photo by Angela Denning-Barnes, KYUK - Bethel