I scream, you scream, Kodiak screams for ice cream

Kodiak residents don’t have to go far to satisfy their ice cream cravings, thanks to a new business in town.

Mary Donaldson, KMXT – Kodiak